Doprava a platba

Spôsob dopravy Spôsob platby
Kuriér / 6 €
Doručenie kuriérom do 2-4 dní
Dobierka / 0 €
Platba kuriérovi pri prevzatí
  Bankový prevod / 0 €
Objednávku uhradíte prevodom na bankový účet


Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bude Kupujúci písomne informovaný.

V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar vopred dohodnutom termíne a v čase (termín a čas je dohodnutý s dopravcom Predávajúceho), Predávajúci je oprávnený neprevzatím tovaru okamžite odstúpiť od kúpno-predajnej.

Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v potvrdenej objednávke, všetky náklady s tým súvisiace a vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v potvrdenej objednávke a skladné vo výške uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdenej objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je oprávnený poveriť splnomocnením tretiu osobu. Tento úkon však musí uviesť vopred, najneskôr v zaslanej objednávke.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď pri preberaní. V prípade, že zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Takýto tovar Kupujúci neprevezme. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť výmenu tovaru, resp. zľavu na tovar.

V prípade nedodania tovaru Predávajúcim, Kupujúci je oprávnený v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho platbu za dodanie tovaru, materiálu a služieb vopred v plnej výške. Za úhradu sa považuje pripísanie celej sumy objednaného tovaru, materiálu a služby na účet Predávajúceho.

Pokiaľ je cena vyššia ako v objednávke, predávajúci je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Kupujúci je následne na to oprávnený objednávku potvrdiť, alebo stornovať.

Platbu za objednaný tovar, materiál, alebo službu je možné vykonať prevodným príkazom alebo vkladom na účet Predávajúceho, variabilný symbol je číslo preddavkovej faktúry.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny sú platné pre kupujúceho okamihom potvrdenia objednávky a sú závislé od platných cien v okamihu prijatia objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnej na preddavkovej faktúre. V prípad, že úhrada nebude v požadovanom termíne uhradená (za úhradu sa považuje zaplatenie celého záväzku), Predávajúci toto považuje za odstúpenie Kupujúceho od zmluvy a piatym dňom po termíne splatnosti preddavkovej faktúry kúpno-predajná zmluva zaniká.